Cv-ul directorului


Informaţii  personale
Nume, prenume  Pavaleanu Dina
                  Data naşterii  15.02.1969
                                 Sex Feminin
                            Adresă R. Moldova Chişinău, str. Maria Dragan 34/1 , ap. 501
                           Telefon Serviciu:

022340224

Domiciliu: Mobil:

079518760

Alte date de contact:
                            E-mail ciocana.gradi3232@gmail.com
Locul de muncă Instituţia de educaţie timpurie nr.32 ,,Albinuţa”
Experienţa profesională
                         Perioada 2008 – prezent, Instituţia de educaţie timpurie nr.32 or. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu 2/2
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi si responsabilităţi –        asigurarea capacităţii organizaţionale a instituţiei;

–        organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activităţii întregului personal al instituţiei;

–        coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţii procesului educaţional;

–        organizarea şi coordonarea parteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate;

–        asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

–        Crearea condiţiilor de muncă şi de protecţie a muncii personalului instituţiei.

–        Realizarea dispoziţiilor, ordinilor, hotărârelor emise de către organele erarhic superioare, aplicarea şi realizarea planului de învăţământ.

–        Răspundere de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform CE, curriculum- ului naţional şi al altor documente de politice educaţionale.

Perioada 10.08.2001 –  07.12.2008
Funcţia sau postul ocupat Metodist IET nr.32
Principalele activităţi si responsabilităţi –        Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

–        Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

–        Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi metodice a personalului didactic.

Perioada 1989 – 1997 Instituţia preşcolară nr.138;

1997-2001 Instituţia preşcolară nr.32

Funcţia sau postul ocupat Educator
Principalele activităţi si responsabilităţi –        Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

–        Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

–        Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

Educaţie şi formare
Perioada 1994 – 1999
     Calificarea /

diploma, obţinută

Diplomă de Licenţă cu profil: Seria  AL  Nr. 0021363
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogia şi psihologia  îvăţămîntului  preşcolar şi primar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol
Perioada 2011-2013
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă, Seria AL Nr.0021363

Master în Ştiinţe ale educaţiei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol
Perioada 2015-2020
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de grad didactic doi  e ducator ordinului ME nr..1353 din 14..07.2010

Certificat de grad managerial doi, ordinului ME nr..1175 din 29.10. 2013.

Certificat de grad didactic doi /metodist, ordinului ME nr..1353 din 14..07.2010

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută Certificat Programul de dezvoltare profesională a managerilor de grădiniţă.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centrul educaţional Pro Didactica
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare şi organizare a seminarului instructiv-metodic : Promovarea valorilor autentice în vederea dezvoltării personalităţii creative a copiilor  preşcolari.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, IET nr..130 mun.Chişinău
Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Certificat de moderator „Aplicarea documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei preşcolare”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

MECC , DGETS  mun.Chişinău
Calificarea / diploma, obţinută Certificat Cursuri de formare profesională continuă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Univers Academic
Calificarea / diploma, obţinută Certificat „ Managementul resurselor umane – Angajarea şi demisia legală a salariaţilor”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ USP  Ion Creangă, ANTIM
Calificarea / diploma, obţinută  Certificat  „Serviciul protecţiei civile şi situaţii excepţionale”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Protecţie civilă
Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Susţinerea eforturilor naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova”
Numele furnizorului de formare Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Cadrul de Cooperare Programatică CoE/UE.
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu Cerinţe educaţionale de vârstă timpurie”
Numele furnizorului de formare Cerrifica „ Curs management in education
Calificarea / diploma, obţinută Grecia – Chişinău
Numele furnizorului de formare  

Centrul de Instruire şi Dezvoltare INTELECT CENTER

Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de Formare continuă, la specialitatea  Educaţie preşcolară.
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Institutul de Formare Continuă
Perioada 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Conferinţă de totalizare a rezultatelor cercetărilor acţiune în domeniul educaţiei timpurii
Numele furnizorului de formare Centrul de Investigaţii şi Consultanţă ,, Sociopolis,, Universitatea  Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,,, ME
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Seminar instructiv – metodic ,, Managmentul şedinţelor ”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, IET nr..197 mun.Chişinău
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la seminarul instructive- metodic pentru manageri ,,Aplicarea documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei preşcolare”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Proiecte internaţionale şi naţionale
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la schimbul de experienţă. Parteneriatului educaţional internaţional  „ Hai la drum mici Pietonoi”
Numele furnizorului de formare DGETS  A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU – GĂIEŞTI  2018 – 2019
Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de participare, ,,EDUCAŢIA DE CALITATE- PREMIZĂ PENTRU SOCIETATEA  DEZVOLTATĂ”
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova , DGETS
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, PROIECTUL EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER

„Programe artistice – între tradiţional şi modern”

Numele furnizorului de formare

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, IET nr.32.
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la schimbul de experienţă. Parteneriatului educaţional internaţional  „ Hai la drum mici Pietonoi”
Numele furnizorului de formare DGETS  A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU – GĂIEŞTI  2018 – 2019

NR. 182

Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, Nr.149  ,,Programele artistice –  între tradiţional şi modern”
Numele furnizorului de formare

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa

 

 Aptitudini  şi  competenţe  personale

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale; abilităţi  strategice; abilităţi  organizaţionale; abilităţi  de eficacitate personală. Planificarea şi organizarea evaluării competenţelor profesionale ale personalului din subordine;

Analiza informaţiilor şi luarea deciziilor privind  competenţele persoanei;

Competenţe de organizare a echipei, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare;

Competenţe de motivare, mobilizare de sine şi a echipei, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Integritate profesională, responsabilitate, devotament.

Automotivarea înaltă, deprinderi analitice, cominicative de colaborare.

Comunicare eficient  de deschidere spre colaborare.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Cursuri de perfecţionare privind utilizarea calculatorului, şi dobândirea competenţelor de lucru în WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET.

Dispun de aptitudini şi competenţe şi în utilizarea aparatelor  electronice, camerelor digitale, etc.

 

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Flexibilitate, adaptabilitate, spirit de lucru în echipa, experienţă bogată  cu o preocupare permanentă pentru perfecţionarea continuă;

Competenţe de monitorizare şi evaluare;

Competenţe de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire.

Competenţe ale valorilor profesionale. Abilităţi de lucru cu personalul, cu copiii, cu informaţia.

Abilităţi de mobilizare de sine şi a echpei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

Cunoaşterea modului de acordare a primului ajutor de urgenţă şi de acţiuni în cazuri extrimale.

Permis de conducere auto categoria B

Competenţe manageriale. Cunoaşterea sistemului educaţional preşcolar şi a politicilor existente.

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, Codul munci, Codul educaţiei, şi alte acte legislative şi normative.

Cunoaşterea metodologiei de aplicare a proceduri de organizare instituţională şi de intervenţie al lucrătorilor instituţiilor de învătământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare trafic al copilului.

Cunoaşterea regulamentului sanitar, a instrucţiunilor de securitate şi protecţie a munci şi antiincendiare.

Organizarea şi desfăşurarea diferitor măsuri.

ABILITĂŢI: de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, analiză şi sinteză, de elaboarare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire şi motivare

Data: 01.03.2020

                                                    Semnătura:  Dina Pavaleanu